Regulamin 32. Biegu Niepodległości

I. Organizator

1. Organizatorem 32. Biegu Niepodległości, zwanego dalej “Biegiem” są:
i. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka budżetowa m.st. Warszawy; ul.
Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, NIP 5262519160, REGON 017189671 (dalej jako SCS
AKTYWNA WARSZAWA),
ii. Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280,
REGON 015438288 (dalej jako Fundacja „Maraton Warszawski”).

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48 22) 266-21-00, mailowo:
info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul.
Grochowska 8c, 04-217 Warszawa

II. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2022 roku w Warszawie.

2. 32. Bieg Niepodległości będzie składał się z:

● biegu głównego na dystansie 10 km – trasa dla biegaczy
● zawodów dla zawodników na wózkach inwalidzkich oraz tandemach – na dystansie 10 km;
● zawodów nordic walking na dystansie 6,5 km
● biegu towarzyszącego “Mila Niepodległości na dystansie 1 918 m

3. Start biegu nastąpi:

● o godzinie 10.00 start “Mili Niepodległości”. Linia startu biegu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od strzału startera;
● o godzinie 11.08 start dla zawodników na wózkach oraz tandemach;
● o godzinie 11:11 start biegu głównego. Linia startu biegu zostanie zamknięta po ok. 50 minutach od strzału startera.

4. Długość trasy: 

● 10 000 m dla biegaczy w ramach biegu głównego oraz zawodników na wózkach i
zawodnikach na tandemach. Trasa posiada atest PZLA;
● 6 500 m dla zawodników w kategorii nordic walking;
● 1 918 m dla zawodników w ramach “Mili Niepodległości”.

5. Dokładna trasa Biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.biegniepodleglosci.waw.pl Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym
poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.biegniepodleglosci.waw.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

7. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie https://biegniepodleglosci.waw.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

III. Limit czasu

1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący:

● 90 minut, liczony od przekroczenia linii startu ostatniego z zawodników w biegu głównym
lub zawodników na wózkach, tandemach oraz w kategorii nordic walking;
● 30 minut, liczony od strzału startera dla zawodników w biegu towarzyszącym “Mila
Niepodległości”.

2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

IV. Uczestnictwo

1. Prawo startu w Biegu mają wyłącznie:

● w biegu głównym – osoby, które najpóźniej do 11 listopada 2022 r. ukończą 15 lat
(urodzone przed 11.11.2007 r.).
● w biegu towarzyszącym “Mila Niepodległości” – osoby, które najpóźniej do 11 listopada 2022 r. ukończą 10 oraz nie ukończą 15 lat (urodzone w dniach między 12.11.2007 a 11.11.2012 r.).

2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów lub skorzystać z opcji Wysyłki Pakietu Startowego (której zasady określone są w pkt. VII niniejszego regulaminu). Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:

i. osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
ii. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz zdjęcia lub kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.

Adres Biura Zawodów:

CH Arkadia, ul. Jana Pawła II 82 w Warszawie.
Godziny pracy Biura Zawodów:
8 listopada 2022 (wtorek) – 12:00 – 20:00
9 listopada 2022 (środa) – 12:00 – 20:00
10 listopada 2022 (czwartek) – 12:00 – 20:00

Uwaga! W dniu Biegu, Biuro Zawodów nie będzie czynne poza możliwością odbioru wcześniej opłaconych pakietów przez Uczestników spoza Warszawy. Możliwość taka będzie istniała w godzinach 8:00 – 10:00.

3. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.

4. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę (zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego). Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar i kolor koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 31.10.2022 r. Pula koszulek w danym rozmiarze i kolorze jest ograniczona i Organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas rejestracji na Bieg.

5. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

6. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

8. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim oraz z napędem pośrednim (hand-bike) wyłącznie na dystansie 10 km. Zawodnicy ci, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w którym wyrażą wolę startu na wózku, powinni przesłać na adres info@maratonwarszawski.com skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jest to warunek przypisania do klasyfikacji i uzyskania zniżki opłaty startowej w wysokości 20 zł. Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem typu rim-push.

9. Organizator dopuszcza start zawodników na rowerach typu tandem wyłącznie na dystansie 10 km. Prawo startu w kategorii “tandemy” mają drużyny złożone z dwóch zawodników, z czego jeden z nich jest osobą z niepełnosprawnością wzrokową. Zawodnicy ci, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w którym wyrażą wolę startu na rowerze typu tandem, powinni przesłać na adres info@maratonwarszawski.com skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jednego zawodnika – jest to warunek przypisania do klasyfikacji i uzyskania zniżki opłaty startowej w wysokości 20 zł dla każdego z zawodników. Organizator nie dopuszcza startu zawodników na rowerach z napędem elektrycznym.

10. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, World Athletics oraz niniejszy regulamin.

11. Zgodnie z wytycznymi PZLA, Uczestnicy reprezentujący Rosję i Białoruś wykluczeni są z udziału w 32. Biegu Niepodległości. Wyjątkiem są Uczestnicy narodowości białoruskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce i prześlą skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com. Zawodnicy ci startują nie reprezentując żadnego kraju.

12. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.

V. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.biegniepodleglosci.waw.pl i https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.

2. Zgłoszenia niepełnoletnich w ramach biegu towarzyszącego “MIla Niepodległości dokonują Rodzice lub Opiekunowie prawni zawodników, za pomocą formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w punkcie V.1

3. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.

4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 10.11.2022 r. Zapisanie się do Biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów 32. Biegu Niepodległości (do dnia 10.11.2022 r. włącznie), z zastrzeżeniem że łączna pula numerów startowych dla osób rejestrujących się po 7.11.2022 r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 500.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie V. 4.

VI. Opłaty

1. Każdy uczestnik 32. Biegu Niepodległości ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).
Stawki podstawowych opłat startowych (pakiet bez koszulki) wynoszą:

 bieg główny dla
biegaczy oraz dla
zawodników na
wózkach inwalidzkich
oraz tandemach
nordic
walking
bieg
towarzyszący
“Mila
Niepodległoś
ci”
Pierwsze 1000
numerów startowych,
nie dłużej jednak niż do 15 października 2022
70 zł70 zł

39 zł

Kolejne 4000 numerów
startowych,
nie dłużej jednak niż do 31 października 2022
80 zł

Kolejne numery
startowe powyżej liczby
5000, nie dłużej jednak niż do
7 listopada 2022

90 zł
od 8 listopada 2022 r. (także w Biurze
Zawodów)
99 zł89 zł

2. Dopłata do koszulki technicznej: 39 zł.

Pula koszulek technicznych jest ograniczona. Jeżeli uczestnik wybrał w formularzu zgłoszeniowym koszulkę techniczną, nie wniósł opłaty startowej w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, a stan wolnych koszulek jest niski, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranej (nieopłaconej) koszulki ze zgłoszenia, o czym poinformuje uczestnika droga mailową.

Osoby, które dokonały opłaty startowej po 4 listopada 2022 r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

3. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/

Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

4. Osobom urodzonym 11.11.1957 r. lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% podstawowej opłaty startowej (pakiet bez koszulki) obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej. Zgodne z niniejszym Regulaminem zniżki na Bieg nie łączą się.

5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie www.biegniepodleglosci.waw.pl. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem telefonicznie: (+48 22) 266-21-00 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com

6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Uczestnik, do do 31 października 2022 r., ma możliwość zadeklarowania rezygnacji ze startu i przeniesienia opłaty:

i. na inną imprezę Fundacji „Maraton Warszawski” – środki pozostają na profilu uczestnika, z możliwością wykorzystania po zapisaniu się na inny bieg

ii. na innego zawodnika – nowego uczestnika obowiązują aktualne stawki opłaty startowe, zaś w przypadku gdy wpłacona kwota jest wyższa od kwoty nowego zgłoszenia – nadwyżka pozostaje na profilu rezygnującego uczestnika

W momencie rezygnacji kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych.

Zawodnik, który skorzystał wybrał i opłacił w swoim zgłoszeniu opcję wysyłki pakietu startowego (pkt. VII niniejszego Regulaminu) ma możliwość zadeklarowania rezygnacji ze startu i przeniesienia opłaty wyłącznie do dnia przesłania Organizatorowi podpisanej karty startowej, nie później jednak niż do 28 października 2022 r.

8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

9. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).

VII. Wysyłka pakietu startowego

1. Uczestnicy 32.Biegu Niepodległości mogą skorzystać z możliwości wysyłki pakietu
startowego.

2. Wysyłka pakietu startowego polega na przesłaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej
DHL Parcel Polska Sp. z o.o. dhl.com/pl-pl przesyłki zawierającej Pakiet startowy (numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę – zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego) na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

3. Wysyłka pakietu startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.

4. Wysyłka pakietu startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę pakietu startowego wynosi 35zł (brutto) za jednego Uczestnika.

5. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 28 października 2022 r.

6. Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 28 października 2022 r. oraz przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Startowej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 31 października 2022 r.

7. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.

8. Osoby korzystające z opcji wysyłki pakietu startowego, w przypadku rezygnacji ze startu, mają możliwość przeniesienia opłaty startowej (o którym mowa w punkcie VI. 6. niniejszego Regulaminu) najpóźniej do dnia 28 października września 2022 r.

9. Wysyłki będą realizowane na około tydzień przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 8 listopada 2022 r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.

10. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.

VIII. Depozyty, wyżywienie

1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym torbę wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

2. Przed biegiem i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pakiet regeneracyjny na mecie.

IX. Punkt odżywiania i punkty kontrolne

1. Na trasie biegu na dystansie 10 km będzie znajdował się jeden punkt nawadniania.

2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników.

3. Na trasie biegu będą się znajdować punkty kontrolne pomiaru czasu.

4. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

IX. Klasyfikacje i wyniki

1. Podczas 32. Biegu Niepodległości prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdego z dystansów):

a. W ramach biegu głównego na 10 km dla biegaczy:

i. Klasyfikacja generalna
ii. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
iii. Klasyfikacja mieszkańców Warszawy kobiet / mężczyzn
iv. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

K-20 / M-20 (rocznik 1993-2004),
K-30 / M-30 (rocznik 1983-1992),
K-40 / M-40 (rocznik 1973-1982),
K-50 / M-50 (rocznik 1963-1972),
K-60 / M-60 (rocznik 1953-1962),
K-70 / M-70 (rocznik 1943-1952),

K-80 / M-80 (rocznik 1942 i starsi).

v. Klasyfikacje branżowe (z podziałem na płeć) – uczestnik może wybrać maksymalnie
jedną klasyfikację w której chce brać udział:

○ służby mundurowe
○ wojsko polskie

b. W ramach zawodów dla zawodników na wózkach inwalidzkich – klasyfikacja zawodników na wózkach z napędem bezpośrednim oraz klasyfikacja zawodników na wózkach z napędem pośrednim (hand-bike). Zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji.

c. W ramach zawodów dla zawodnikach na tandemach – klasyfikacja zawodników na rowerach typu tandem (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji).

d. W ramach biegu towarzyszącego „Mila Niepodległości”

i. Klasyfikacja generalna
ii. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
iII. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
K- Junior młodszy/ M-Junior młodszy (rocznik 2010-2012),
K-Junior starszy / M-Junior starszy (rocznik 2007-2009),

e. Zawodnicy w kategorii Nordic walking są wyłączeni z powyższych klasyfikacji.

2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.

3. Klasyfikacja generalna w biegu głównym dla biegaczy na dystansie 10 km odbywa się na
podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak, aby je obejmowała. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe w ramach biegu głównego dla biegaczy na dystansie 10 km odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).

4. Klasyfikacja generalna oraz klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w pozostałych zawodach tj. zawodach dla zawodników na wózkach inwalidzkich i zawodach na tandemach oraz biegu towarzyszącego „Mila Niepodległości” odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).

5. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

6. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegniepodleglosci.waw.pl bezpośrednio po Biegu.

7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 12 listopada 2022 r do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 28 listopada 2022 r.

8. Dyplom (certyfikat) ukończenia 32. Biegu Niepodległości do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony www.biegniepodleglosci.waw.pl najpóźniej po upływie 21 dni od imprezy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

XI. Nagrody

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 32. Bieg Niepodległości otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Przebywanie na trasie 32. Biegu Niepodległości bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.

2. W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym Uczestnik powinien przesłać skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com oraz dostarczyć jego oryginał do Biura Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

3. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

4. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu.

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora.

6. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

7. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.

8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski” i SCS AKTYWNA WARSZAWA, udostępniania sponsorom oraz partnerom 32. Biegu Niepodległości w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski” i SCS AKTYWNA WARSZAWA, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

10. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

11. Uczestników biegu i osoby przebywające na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz zachowań wzywających do przemocy oraz noszenia i prezentowania symboli nawołujących do agresji lub popierających działania wojenne. Osoby łamiące zakaz będą usuwane z trasy i terenu wydarzenia.

12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi 32. Biegu Niepodległości. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

XIII. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego (SARS-CoV-2)

1. Organizatorowi przysługuje prawo do:
i. zmiany daty biegu
ii. zmiany godziny biegu
iii. wprowadzenia podziału biegu na tury i/lub fale startowe
iv. zmiany trasy biegu (w tym rozegrania biegu na pętli)
v. wprowadzenia limitu uczestników
vi. wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren miasteczka maratońskiego, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa na terenie miasteczka maratońskiego, itp.)
vii. zmiany liczby i zaopatrzenia punktów odświeżania / odżywiania
oraz podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.

2. O wprowadzonych zmianach (w tym zmianach regulaminu), Organizator będzie informował na bieżąco na stronie internetowej https://biegniepodleglosci.waw.pl/. O kluczowych zmianach dotyczących ew. możliwości udziału w biegu, Organizator poinformuje poszczególnych uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.

3. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób, Organizator ogłosi zasady przydzielania miejsc w biegu. Przy ustalaniu zasad, Organizator może kierować się takimi przesłankami jak: potwierdzenie chęci uczestnictwa (w określonym terminie), status szczepienia przeciw SARS-CoV-2 oraz kolejność zgłoszeń. Organizator może również zdecydować o przeprowadzeniu losowania.

4. W przypadku zmiany terminu biegu (pkt. XIII. 1. i.) lub ograniczenia liczby uczestników skutkującym brakiem możliwości udziału w biegu (pkt. XIII. 3.), uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona (w przypadku przenoszenia opłaty z innego biegu lub innego uczestnika – środki pozostają do wykorzystania na inny bieg w przyszłości). Za zmianę terminu nie uważa się rozegranie biegu w kilku turach – o ile część z nich zostanie przeprowadzona w pierwotnie planowanym dniu. Inne zmiany organizacyjne nie są podstawą do ubiegania się o zwrot opłaty startowej.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu 32. Biegu Niepodległości

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

a. świadczenia usług drogą elektroniczną:
◦ wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
b. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
◦ Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
◦ publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
◦ dostarczania usług płatniczych
◦ przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
◦ obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
◦ kontaktu z Tobą
◦ umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
c. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
◦ w celach podatkowych i rachunkowych
d. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
◦ prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
◦ obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
◦ kontaktu z Tobą
◦ przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
e. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
◦ przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.REGON